INFORMACJE/DOKUMENTY

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

harmonogram spotkań z rodzicami w roku 2017/2018 

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOŁY

 • statut szkoły                                                      
 • koncepcja pracy szkoły                                     
 • regulamin mundurowy                                     
 • organizacja roku szkolnego 2017/2018                              
 • wychowawcy klas                                              
 • terminarz posiedzeń rady pedagogicznej           
 • przydział czynności dodatkowych                        
 • ważniejsze uroczystości szkolne                        
 • kontrola dziennika                                               
 • zajęcia dodatkowe                                               
 • karta wycieczki                                                    
 • prcocedury postępowania w przypadku zagrożeń 
 • program wychowawczo profilaktyczny 
 • program wychowawczy szkoły 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom 
 • przeciwdziałanie wagarom 
 • zdrowy styl życia 

 

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2017/2018:

 • przedmiotowych                  
 • interdyscyplinarnych          
 • zawodowych                     

 

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • opinia lekarza
 • procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń pełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletni
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń niepełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

 Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania:
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych
§ 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 58, poz. 504 ze zmianami)

II. Opłaty:
Zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł za świadectwo, 9zł za legitymacje. 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa  

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji    

Opłatę (zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

za duplikat świadectwa……………………………………………..

                                                   jakiego- imię nazwisko  )

 

38 1020 3668 0000 5102 0331 4309

LITERACKA

Strona w przygotowaniu

ARTYSTYCZNA

 Galeria Katarzyny Kity

 Galeria Klaudii Gabor

 Galeria Natalii Paczuły 

 Galeria Kamili Paczuły

 Galeria Nadii Urbanek

 Galeria Vanessy Olewicz

 Galeria Michała Sowiżdrzała

FOTOGRAFICZNA

 Galeria Kacpra Gacka

 Galeria Pawła Niedzielskiego

GALERIA MŁODYCH TALENTÓW

MASZ TALENT - Pokaż go koniecznie!

Wiesz jakie masz umiejętności więc jeśli:

· malujesz

· rysujesz

· fotografujesz

· projektujesz w programach graficznych

· gotujesz

· piszesz poezję

· jesteś wynalazcą,

zgłoś się do biblioteki szkolnej.

Pamiętaj, że ogromnym marnotrawstwem jest niekorzystanie ze swoich talentów, bo to czego nie rozwijasz słabnie.

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP