INFORMACJE/DOKUMENTY

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

harmonogram spotkań z rodzicami                           

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOŁY

 

 • statut szkoły                                                      
 • koncepcja pracy szkoły                                     
 • regulamin mundurowy                                     
 • organizacja roku szkolnego                                               
 • wychowawcy klas                                              
 • terminarz posiedzeń rady pedagogicznej           
 • przydział czynności dodatkowych                        
 • ważniejsze uroczystości szkolne                        
 • kontrola dziennika                                               
 • zajęcia dodatkowe                                               
 • karta wycieczki                                                    
 • prcocedury postępowania w przypadku zagrożeń 
 • bezpieczna szkoła  
 • program wychowawczo profilaktyczny 
 • program wychowawczy szkoły 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom 
 • przeciwdziałanie wagarom 
 • zdrowy styl życia 
 • deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii 
 • zajęcia rewalidacyjne - klauzula 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w wycieczce 
 • RODO - klauzula informacyjna 
 • RODO - klauzula informacyjna kształcenie zdalne 
 • Regulamin programu stypendialnego Grupy Azoty  
 • Regulamin programu stypendialnego FAMET  

 

Dokumentacja podczas pandemii:

 •  Procedury orgaznizacja pracy i postępowania  w czasach zagrożenia epidemicznego 
 • Zarządzenie nr 6 
 • Zarządzenie w sprawie konsultacji  
 • Szczegółowe warunki 
 • Zgoda rodziców  
 • Oświadczenie ucznia pełnoletniego 
 • Procedura ustalania oceny z zachowania  
 • Procedury przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych 
 • Regulamin biblioteki szkolnej 

 

Przydatne linki:

 • dla nauczycieli    
 • dla uczniów         

 

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2020/21:

 • przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych                 

 

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • opinia lekarza
 • procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń pełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletni
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń niepełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

 Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania:
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych
§ 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 58, poz. 504 ze zmianami)

II. Opłaty:
Zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł za świadectwo, 9zł za legitymacje. 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa  

Upoważnienie do wydanie duplikatu  

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji    

Opłatę (zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

za duplikat ……………………………………………..

                         (jakiego- imię nazwisko)

 

38 1020 3668 0000 5102 0331 4309

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP