ZARZĄDZENIA DYREKTORA

ZARZĄDZENIE

 

         Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. z  2010  r. nr  186,  poz.  1245) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządzam co następuje:

Ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

             -  22.12.2017 r. ,        

            -  02,03.11.2017 r. ,  

             -  02.01.2018 r. ,        

      -   30.04.2018 r.   

          -   2,4,7,8.05.2018 r.

  -   1.06.2018 r.        

     

ZARZĄDZENIE DYREKTORA CKPiU

 

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP