ZARZĄDZENIA DYREKTORA

 

Kędzierzyn-Koźle 23.09.2016 r.

 

 

ZSŻŚ.DS.021.7 .2016

 

ZARZĄDZENIE

 

 

 

               Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.  U. z  2010  r. nr  186,  poz.  1245) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządzam co następuje:

Ustalam w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

             -   31.10.2016 r. ,        

            -   02.11.2016 r. ,        

  -   02,04,05 i 08.05.2017 r.   

  -   16.06.2017 r.             

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP