AKADEMIA CISCO W ŻEGLUDZE

 •  
 •  
 •  

Program kształcenia Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza w akademii jest przekazywana za pomocą różnorodnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych prowadzone są zajęcia na platformie e-learningowej NetSpace oferującej zestaw środków i narządzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Na specjalnie przygotowanym oprogramowaniu do nauki sieci komputerowych Cisco Packet Tracer uczniowie mają możliwość rzeczywistego modelowania i konfigurowania sieci oraz urządzeń sieciowych. Oprogramowanie przygotowane przez Cisco pozwala na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności nie tylko w szkole ale także w domu.

Program akademii jest na bieżąco aktualizowany tak, aby uczestnicy kursów uzyskiwali najnowszą wiedzę z zakresu technologii sieciowych. Jednocześnie stałe kontakty pomiędzy firmą Cisco Systems a akademiami prowadzącymi zajęcia, pozwalają na uaktualnianie i dostosowanie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań lokalnego rynku pracy.

W ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej oferujemy bezpłatnie naszym uczniom na zajęciach edukacyjnych kurs IT Essentials: PC Hardware and Software. Każdy uczeń, który ukończy kurs i zda egzamin końcowy otrzymuje międzynarodowy certyfikat Cisco, który odzwierciedla posiadane umiejętności i jest uznawany na całym świecie. Egzaminy cząstkowe i egzamin certyfikujący są zdawane on-line na serwerach w USA. Materiał nauczania i egzaminy są w języku polskim lub angielskim do wyboru przez uczestnika kursu.

Od roku szkolnego 2017/2018 w ramach Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej , oferujemy Naszym uczniom bezpłatnie kursy:

1. Kurs IT Essentials: PC Hardware and Software

Kurs pozwala na zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu działania sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, bezpieczeństwa i zabezpieczeń oraz umiejętności pracy w dziale IT (serwis, klasyczna obsługa klienta i zdalna w helpdesku), dzięki czemu przyszli technicy informatycy są lepiej przygotowani do pracy zawodowej.

Program kursu IT Essentials: PC Hardware and Software obejmuje:

 1. Wprowadzenie do komputerów osobistych
 2. Bezpieczne procedury laboratoryjne
 3. Montaż komputera – krok po kroku
 4. Podstawy konserwacji i rozwiązywanie problemów
 5. Podstawy systemów operacyjnych
 6. Podstawy laptopów i urządzeń mobilnych
 7. Podstawy drukarek i skanerów
 8. Podstawy sieci
 9. Podstawowe zabezpieczenia
 10. Umiejętności komunikacyjne
 11. Komputery osobiste dla zaawansowanych
 12. Systemy operacyjne dla zaawansowanych
 13. Laptopy i urządzenia mobilne dla zaawansowanych
 14. Drukarki i skanery dla zawansowanych
 15. Zaawansowane zagadnienia sieciowe
 16. Zaawansowane zagadnienia bezpieczeństwa

INFORMACJE/DOKUMENTY

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

harmonogram spotkań z rodzicami                           

 

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY SZKOŁY

 • statut szkoły                                                      
 • koncepcja pracy szkoły                                     
 • regulamin mundurowy                                     
 • organizacja roku szkolnego                                               
 • wychowawcy klas                                              
 • terminarz posiedzeń rady pedagogicznej           
 • przydział czynności dodatkowych                        
 • ważniejsze uroczystości szkolne                        
 • kontrola dziennika                                               
 • zajęcia dodatkowe                                               
 • karta wycieczki                                                    
 • prcocedury postępowania w przypadku zagrożeń 
 • program wychowawczo profilaktyczny 
 • program wychowawczy szkoły 
 • przeciwdziałanie uzależnieniom 
 • przeciwdziałanie wagarom 
 • zdrowy styl życia 
 • deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia religii 
 • zajęcia rewalidacyjne - klauzula 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w konkursie 
 • zgoda na uczestnictwo dziecka w wycieczce 
 • RODO - klauzula informacyjna 
 • Regulamin programu stypendialnego Grupy Azoty

 

Przydatne linki:

 • dla nauczycieli    
 • dla uczniów         

 

Terminarz olimpiad w roku szkolnym 2017/2018:

 • przedmiotowych                  
 • interdyscyplinarnych          
 • zawodowych                     

 

Procedury zwalniania z lekcji wychowania fizycznego

 • opinia lekarza
 • procedury zwalniania z zajęć wychowania fizycznego
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń pełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń pełnoletni
 • podanie o częsciowe zwlonienie uczeń niepełnoletni
 • podanie o całkowite zwolnienie uczeń niepełnoletni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DUPLIKATY DOKUMENTÓW

 Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania:
I. Podstawa prawna wydawania duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych
§ 11 ust. 1 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. nr 58, poz. 504 ze zmianami)

II. Opłaty:
Zgodnie z § 19 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w związku z cz. II pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł za świadectwo, 9zł za legitymacje. 

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa  

Podanie o wydanie duplikatu legitymacji    

Opłatę (zgodnie z zapisem § 19 ust. 3 ww. rozporządzenia) wnosi się na rachunek bankowy:

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

za duplikat świadectwa……………………………………………..

                                                   jakiego- imię nazwisko  )

 

38 1020 3668 0000 5102 0331 4309

FOTOGRAFICZNA

 Galeria Kacpra Gacka

 Galeria Pawła Niedzielskiego

LITERACKA

Strona w przygotowaniu

ARTYSTYCZNA

 Galeria Katarzyny Kity

 Galeria Klaudii Gabor

 Galeria Natalii Paczuły 

 Galeria Kamili Paczuły

 Galeria Nadii Urbanek

 Galeria Vanessy Olewicz

 Galeria Michała Sowiżdrzała

PARTNERZY ŻEGLUGI

...

BIP